avangard-pressa.ru

Непосмугована м'язова тканина - Медицина

Препарат 1. Непосмугована м’язова тканина (гладенька) сечового міхура (забарвлення гематоксиліном та еозином, Об.Х40, Ок.Х10): 1 – міоцит: а) сарколема; б) ядро; в) цитоплазма; 2 – прошарки сполучної тканини. Препарат 1. Непосмугована м’язова тканина (гладенька) сечового міхура (забарвлення гематоксиліном та еозином, Об.Х40, Ок.Х10): 1 – міоцит: а) сарколема; б) ядро; в) цитоплазма; 2 – прошарки сполучної тканини.

Лабораторна робота №18

Тема: Посмугована м’язова тканина

Мета: навчитися визначати на гістологічних препаратах посмуговану (гладку) м’язову тканину

Матеріали та обладнання: мікроскопи, мікропрепарати, таблиці, робочі альбоми, електронні атласи, навчальне приладдя

Хід роботи

І. Теоретична частина

Запитання для теоретичного опрацювання:

1. Скелетна м’язова тканина, локалізація, функціональні особливості.

2. М’язове волокно як структурна одиниця скелетної м’язової тканини.

3. Будова міофібрили. Саркомер.

4. Будова і функції міосателітоцитів. Саркоплазматична сітка.

5. Типи м’язових волокон.

6. Будова м’яза як органа.

7. Морфофункціональна характеристика серцевого м’яза.

8. Скорочувальний кардіоміоцит.

Термінологічний словник (тезаурус)

Сарколема - __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Міосателітоцит - _____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Саркомер - ___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Саркоплазматичний ретикулум - ______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Міоглобін - __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

М'яз - _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Міон - _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ІІ Практична частина

1. Розгляньте та замалюйте мікропрепарат №1: Посмугована м’язова тканина язика (забарвлення залізним гематоксиліном, Об.Х40, Ок.Х10). На малюнку позначте: 1 – посмуговане м’язове волокно; а) сарколема; б) ядра; в) міофібрили; г) А-диск (темний); д) І-диск (світлий); 2 – прошарки сполучної тканини.

Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Зовні язик оточений слизовою оболонкою, яка вкрита багатошаровим плоским епітелієм. Основа язика утворена посмугованою скелетною м’язовою тканиною. Знайдіть у ній пучки м’язових волокон, розрізані вздовж і поперек. Вони забарвлені в світло-фіолетовий колір. Поперечно розрізані пучки м’язових волокон мають округлу форму і розміщені під слизовою оболонкою. Між пучками м’язових волокон видно значні прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини. Особливо вони добре виражені в центральній частині препарату. Знайдіть у пухкій волокнистій сполучній тканині ядра її клітин, кровоносні судини, жирові клітини. Останні мають перснеподібну форму. Розгляньте пучки м’язових волокон при великому збільшенні мікроскопа, починаючи з пучків, розрізаних вздовж. М’язові волокна на цьому розрізі мають циліндричну форму і багато ядер. Ядра овальні, орієнтовані вздовж волокон. Волокна мають поперечну смугастість. Світлі смуги – це І-диски міофібрил, а темні – А-диски. Між м’язовими волокнами знаходяться прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини (ендомізій). Знайдіть у цій тканині ядра її клітин. Пучки м’язових волокон об’єднані значними прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини (перимізій). В них, як зазначено вище, є багато жирових клітин і кровоносних судин.

2. Розгляньте та замалюйте мікропрепарат №2: Посмугована серцева м’язова тканина міокарда коня (забарвлення залізним гематоксиліном, Об.Х40, Ок.Х10). На малюнку позначити: 1 – кардіоміоцит, а) ядро; б) міофібрили); 2 – вставні диски; 3 – анастомози; 4 – кровоносні судини.

Міокард побудований із посмугованої серцевої м’язової тканини. Її поділяють на робочу (типову) і провідну (атипову). На препараті видно тільки робочу посмуговану серцеву м’язову тканину в поздовжньому зрізі. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте м’язові волокна. Вони мають світло-фіолетовий колір і орієнтовані в одному напрямку. Між волокнами видно ніжні прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини (ендомізій) з ядрами її клітин і кровоносні судини. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть у м’язових волокнах вставні диски. Вони мають вигляд товстих темних смужок, розташованих поперек волокон. За допомогою вставних дисків з’єднуються серцеві міоцити. Вони розташовані ланцюжком і в цілому формують волокна. Серцеві міоцити є структурно-функціональною одиницею посмугованої серцевої м’язової тканини. В серцевих міоцитах розгляньте ядро. Воно має овальну форму і знаходиться в центрі клітини. Серцеві міоцити, як і м’язові волокна посмугованої скелетної м’язової тканини, мають поперечну смугастість. Знайдіть анастомози між серцевими міоцитами.

Контрольні питання

1. Яка будова посмугованого м’язового скелетного волокна? 2. Яку будову мають міосателітоцити? Яка їхня функція?. 3. Що таке саркомер? Опишіть будову саркомеру? 4. Що таке А- та І- диски? Які частини сарком ера їм відповідають? 5. Ультраструктурна будова кардіоміоцита. 6. Які існують відмінності в будові скелетного та серцевого м’язового волокна? 7. Що таке вставні диски? Яка їхня будова та функції?

Рекомендована література

Базова

1. Дзержинський М.Е. Загальна цитологія і гістологія : підручник / [М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, Г.В. Островська та ін.]. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 575 с.

2. Луцик О.Д. Гістологія людини: підручник / [О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак та ін.] – К.: Книга Плюс, 2010. – 582 с.

3. Напханюк В.К. Цитологія, загальна гістологія та ембріологія: навч. посіб. / [В.К. Напханюк, В.А. Кузьменко, С.П. Заярна та ін.]. — Одеса: ОДМУ, 2002. –218 с.

4. Барінов Е.Ф. Гістологія, цитологія та ембріологія: навч. посіб.: у 3-х кн. / [Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.М. Сулаєва та ін.] – К.: ВСВ "Медицина", 2013. – 472 с.

5. Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: підручник / В.П. Новак, М.Ю. Пилипенко, Ю.П. Бичков. – Київ, 2001. – 256 с.

6. Зінченко О.П. Біологія індивідуального розвитку: методичні рекомендації / О.П. Зінченко, Я.В. Степанюк. – Луцьк.: РВВ «Медіа», 2015. – 36 с.

Допоміжна

1. Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини : підручник / За ред.: Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика. – К. : Медицина, 2010. – 304 с.

2. Барінов Е.Ф. Гістологія, цитологія та ембріологія. Кн.1: Цитологія і загальна ембріологія / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Ніколенко. – 4-е вид., перероб та доп. – К.: ВСВ "Медицина", 2010. - 216 с.

3. Чайковський Ю.Б. Гістологія, цитологія та ембріологія: Атлас для самостійної роботи / Ю. Б. Чайковський, Л. М. Сокуренко. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – 152 с.

4. Ембріологія: Навчальний посібник / Під ред. О.Є. Кузів.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 326 с.

5. Гистология, цитология и эмбриология. / Под ред. Ю.И. Афанасьева. – М.: «Медицина», 2004. – 768 с.

6. Васильев Ю.Г., Цитология. Гистология. Эмбриология: Учебник. / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов – СПб: «Лань». – 2009. – 576 с.

7. Юшканцева С.И. Гистология, цитология и эмбриология: краткий атлас: учебное пособие / С.И. Юшканцева, В.Л. Быков. – СПб.: Медный всадник, 2007. – 95 с.

8. Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.

9. Маслова Г.Т. Краткий атлас по биологии индивидуального развития: учеб. пособие / Г.Т. Маслова, А.В. Сидоров.– Минск: БГУ, 2008.– 108 с.

10. Самусев Р.П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / Р.П. Самусев, Г.И. Пупышева, А. В. Смирнов.– М.: ООО Издательский дом«ОНИКС21 ВЕК»: ООО Изд-во«Мир и образование», 2004.– 399 с.

11. Белоусов Л. В. Основы общей эмбриологии / Л.В. Белоусов.– М.: МГУ, Наука, 2005. – 368 с.

12. Голиченков В. А. Практикум по эмбриологии: учеб. пособие для студ. ун-ов/ В.А. Голиченков, М. Л. Семенова. М.: Академия, 2004.– 208 с.

Зразок